Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2.Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3.Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.pvs-shop.pl

4.Sklep internetowy  serwis internetowy dostępny pod adresem www.pvs-shop.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5.Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6.Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy

PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna z siedzibą 52-408 Wrocław ul. Cesarzowicka 5,

NIP: 8943163932,

REGON: 388161604, telefon +48 71 716 58 38, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7.Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

8.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pvs-shop.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.pvs-shop.pl, prowadzony jest przez PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna z siedzibą 52-408 Wrocław ul. Cesarzowicka 5, NIP: 8943163932, REGON: 388161604

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,
warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,
zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna. z siedzibą 52-408 Wrocław NIP: 8943163932, REGON: 388161604 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna z siedzibą 52-408 Wrocław ul. Cesarzowicka 5, NIP: 8943163932, REGON: 388161604 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński sp.j.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pvs-shop.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

przedmiotu zamówienia,
jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
wybranej metody płatności,
wybranego sposobu dostawy,
czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna – potwierdzenie wpłynięcia zamówienia zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztą polską lub paczkomatami. Opis kosztów dostawy znajduje się na stronie płatności i dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia do godziny 14.00. Po tej godzinie zamówienie traktowane jest jako złożone następnego dnia roboczego. 

Zamówienia dostarczane są pod wskazany adres przez Klienta pocztą kurierską (DHL, DPD). Wyjątkiem są artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji. Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki:

Przesyłka kurierska do 30kg (17 PLN/netto) – 1 dzień
Przesyłka kurierska pobraniowa 30 kg (20 PLN/netto) – 1 dzień


5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pvs-shop.pl, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość zapłaty:

- przelewem na numer konta bankowego 74 1600 1462 1865 9493 5000 0001,
- płatnością w systemie PayU,
- zapłata kartą płatniczą,
- płatnością podczas odbioru przesyłki.
VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 27.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas listownie pod adresem PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna ul. Cesarzowicka 5, 52-408 Wrocław, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, pomniejszone o koszty transportu i dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Proszę odesłać albo przekazać nam Towar na adres PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna , ul. Cesarzowicka 5, 52-408 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Publikacje przed upływem terminu 14 dni.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna . jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@pvs-shop.pl, lub telefonicznie 796 774 774, 796 603 604.PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość,

8.4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna , mailowo pod adres info@pvs-shop.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6. Prawa klienta chroni Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

X. Gwarancja

Gwarancja objęte są wszystkie przedmioty zakupione w naszym sklepie.

Każdy Klient ma prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu w ciągu 14 dni od otrzymania paczki i może liczyć na zwrot wpłaconej kwoty. Dotyczy to wszystkich przedmiotów zakupionych w naszym sklepie.

XI. Wymiana

Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny jedynie wśród przedmiotów dostępnych w naszym sklepie.

W przypadku, gdyby wybrany rozmiar nie pasował, proszę odesłać do nas zakupiony przedmiot na adres:

PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna

Ul. Cesarzowicka 5,

52-408 Wrocław

wewnątrz paczki proszę umieścić :

- pismo odnoszące się do powodu wymiany

Przed wysłaniem towaru na wymianę proszę o kontakt info@pvs-shop.pl w celu zarezerwowania odpowiedniego przedmiotu.

Po potwierdzeniu rezerwacji towaru proszę zrealizować przelew na nasze konto na przesyłkę zwrotną.

Towar będzie wymieniony tylko wtedy, gdy odesłany zostanie w idealnym stanie bez śladów użytkowania z pismem odnoszącym się do powodu wymiany – wysyłka do 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

XII. Ochrona prywatności

Klient zamawiając towar w naszym sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie firmy PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński spółka jawna , ul. Cesarzowicka 5, 52-408 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zamówienia (zgodnie z Ustawą z dn. 29.VIII.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).

Twoje dane NIGDY nie będą udostępnione żadnym osobom lub podmiotom trzecim i służą WYŁĄCZNIE do prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych w naszym sklepie.


XIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl